1
เรื่องราวปลุกพลังชุมชน
9
พื้นที่ชุมชนตื่นรู้
34
เรื่องราวการรวมพลังภาคี
2
"สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

เรื่องของชุมชน เราต้องใช้การมีส่วนร่วมเป็นแรงเริ่มต้นในการสร้างพลังในชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พยุงเศรษฐกิจของชุมชน ธรรมนูญชุมชนจะเข้ามามีส่วนในการช่วยให้ชุมชนผ่านวิกฤติโควิด 19 นำร่องแล้ว ใน 10เขต ของกรุงเทพมหานคร

พังงาโต้คลื่น: จากภัยพิบัติสึนามิสู่โรคระบาดโควิด-19
พังงาโต้คลื่น: จากภัยพิบัติสึนามิสู่โรคระบาดโควิด-19

ไปเรียนรู้ดูชาวพังงา รวมพลังโต้คลื่นทะเลอันดามัน นำฐานทุนที่มี ทั้งทรัพยากร ความเข้มแข็งของชุมชน และองค์ความรู้จากภัยพิบัติสึนามิ มาปรับใช้รับมือกับภัยของโรคโควิด-19 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาและขับเคลื่อนที่ยั่งยืน คือ พังงาเมืองแห่งความสุข

เปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือกำลังว่างงาน

เปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด–19” จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ

C-SITE REPORTER

แผนที่รวมหมุด #พลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัย COVID-19