โครงการสื่อสารบันดาลใจของชุมชนสู้ภัยโควิดจากระยะวิกฤตสู่ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต