วิสาหกิจชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ พลิกฟื้นผืนนาอินทรีย์ที่บ้านดอนตะเคียน