ธรรมนูญชุมชน...การมีส่วนร่วมจัดการ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม