ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร...ข้อตกลงร่วมสู่การแก้ปัญหา “สุขภาวะคนกรุง”