ขอนแก่น

กขป.เขต 7 เมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ก้าวข้ามภัยโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

กขป.เขต 7 เมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ก้าวข้ามภัยโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

กขป. เขตพื้นที่ 7 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนคนเมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้วย 2 แนวทางสำคัญ สู่ 4 ผลลัพธ์ทิศทางใหญ่ และ 6 ผลลัพธ์รูปธรรม
ก้าวข้ามภัยโควิด-19 วางแผนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ชาวตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมสนับสนุนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องในพื้นที่