ธรรมนูญผู้สูงอายุ

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ชาวตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ต้นทุนดีจาก “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” โดยกลไกผู้สูงอายุที่เข้มแข็งรวมพลังกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ หนุนช่วยการเฝ้าระวังและรับมือกับโควิด-19 รวมถึงช่วยฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ และจิตใจ ให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนตามแนวคิด “ผู้สูงวัยทรงคุณค่า ช่วยพัฒนาสังคม”

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

ชาวตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สร้างสัญญาใจคนทุกวัยในตำบล ด้วยการประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสายลำโพง เริ่มจากเล็ก ๆ ทำต่อเนื่องจนสำเร็จ แล้วค่อย ๆ ขยายผลเพื่อผู้สูงอายุทั้งตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี การันตีด้วยรางวัลและความภาคภูมิใจ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ

รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังภาคี พลเมืองตื่นรู้ทั้งอำเภอ ใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างความร่วมมือ โดยใช้พลังทางสังคม ให้ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้หมู่บ้านเป็นฐานปฏิบัติการ และให้ประชาชนทุกคนเป็นศูนย์กลาง ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ดูแลแม่อุ้ย ป้ออุ้ยเมืองเชียงฮาย ปลอดภัยจากโควิด-19

ดูแลแม่อุ้ย ป้ออุ้ยเมืองเชียงฮาย ปลอดภัยจากโควิด-19

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย เคลื่อนงานตามเป้าหมายจัดทำธรรมนูญชีวิต 3 กลุ่มคนเปราะบางให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ในภาวะNew Normal ขยายงานธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฯ ปรับมาตรการ ข้อกำหนดทางสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรมข้อปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยอย่างยั่งยืน