สังคมสูงวัย

พิจิตรผนึกพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน

พิจิตรผนึกพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน

ชาวจังหวัดพิจิตรรวมตัวผนึกพลัง “บวร” นำทุนจากการทำงานพัฒนาอย่างยาวนาน มาร่วมกันสร้าง สังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายผู้สูงอายุพิจิตรสุขภาพดี ทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

ชาวตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สร้างสัญญาใจคนทุกวัยในตำบล ด้วยการประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสายลำโพง เริ่มจากเล็ก ๆ ทำต่อเนื่องจนสำเร็จ แล้วค่อย ๆ ขยายผลเพื่อผู้สูงอายุทั้งตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี การันตีด้วยรางวัลและความภาคภูมิใจ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ