สู้ภัยโควิด

ลูกหลาน...เมืองเจ้าพ่อพญาแล ไปโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด-19

ลูกหลาน...เมืองเจ้าพ่อพญาแล ไปโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด-19

แกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัด ชักชวนคนชัยภูมิทุกภาคส่วน ช่วยกันเฝ้าระวังตั้งการ์ด ต้านภัยโรคระบาด ใช้ฐานคิด ภูมิปัญญา และทรัพยากรในพื้นที่ ให้ทุกคนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สร้างมาตรการพาลูกหลานไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยจากโควิด-19

ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทางอาหาร

ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทางอาหาร

ชาวตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ต่อยอดขยายผลธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก สู่ธรรมนูญสุขภาพป้องกัน ควบคุม แก้ไขโรคโควิด-19 และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะวิถีใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมฟื้นฟูจิตใจ ด้วยต้นกล้าสวนครัวปันสุข และการปลูกพืชผักสวนครัว

รวมพลัง “บวร” ปกป้องโรงเรียนเล็ก

รวมพลัง “บวร” ปกป้องโรงเรียนเล็ก

ชุมชนรอบโรงเรียนวัดประสิทธาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลัง “บวร” ปกป้องโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชน ให้เปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งหลังเคยถูกยุบ โดยเตรียมพร้อม ทั้งการเรียนการสอนและมาตรการเรียนอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะการเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” จังหวัดลำพูน ก่อเกิดจากการขับเคลื่อนเกษตรอาหารปลอดภัยด้วยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ และความรู้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพเกษตรอินทรีย์ และก้าวไปสู่นวัตกรรมชุมชนสู้ภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ที่ได้กำไรทั้งคนทำ คนขายและคนซื้อ

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ชาวตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมสนับสนุนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องในพื้นที่

"ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" ภารกิจไม่ทอดทิ้งกันของคนบ่อยาง

ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง อำเภอเมืองสงขลา ใช้ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” เป็นสื่อประสานให้คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนคือการขาดแคลนอาหารในกลุ่มที่ว่างงานและเปราะบาง และยังวางแผนระยะยาวเกื้อกูลกันทั้งตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป

เปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือกำลังว่างงาน

เปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด–19” จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ