ชุมชนตื่นรู้

“ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้"

ชาวตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยไคร้ พ.ศ. 2562:
คุณภาพชีวิตดี 9 วิถีพอเพียง” เป็นหลักนำสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิดร่วมทำนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และต่อยอดปรับประยุกต์เป็นมาตรการทางสังคม เพื่อรวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

"ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" ภารกิจไม่ทอดทิ้งกันของคนบ่อยาง

ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง อำเภอเมืองสงขลา ใช้ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” เป็นสื่อประสานให้คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนคือการขาดแคลนอาหารในกลุ่มที่ว่างงานและเปราะบาง และยังวางแผนระยะยาวเกื้อกูลกันทั้งตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป

“ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯสู้โควิด-19”

คนหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ต่อยอดขยายผลจากธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มี สร้าง 3 มาตรการสำคัญสู้ภัยโควิด-19 ทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน และจัดการข่าวลือ พร้อมเตรียมการฟื้นฟูหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่หนองพลวงอุดมสุข

“ชาวโยธะกา เปลี่ยนตระหนกเป็นตระหนัก ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

ชุมชนโยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความตระหนกเป็นความตระหนักสู้ภัยโควิด-19 ด้วย 3 ขั้นตอน ตั้งทีมข่าวกรองและสื่อสารความรู้ เฝ้าระวังและป้องกันโรค พร้อมทั้งประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล ร่วมมือร่วมใจป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟู เยียวยาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง