ร้อยเอ็ด

กขป.เขต 7 เมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ก้าวข้ามภัยโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

กขป.เขต 7 เมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ก้าวข้ามภัยโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

กขป. เขตพื้นที่ 7 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนคนเมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้วย 2 แนวทางสำคัญ สู่ 4 ผลลัพธ์ทิศทางใหญ่ และ 6 ผลลัพธ์รูปธรรม
ก้าวข้ามภัยโควิด-19 วางแผนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ธรรมนูญประชาชนคนหนองหิน...จัดการโควิด 19”

ชาวบ้านตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้กลไกสำนักธรรมนูญประชาชน
คนตำบลหนองหิน ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว มาเป็นกลไกกลางดึงพลังความร่วมมือของพี่น้องคนหนองหิน
ให้รวมพลังกันจัดทำ ประกาศสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน ฉบับที่ 1/2563 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของชุมชน