กติกาชุมชน

กทม. 60 ชุมชนใน 10 เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-19 มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพเขต

กทม. 60 ชุมชนใน 10 เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-19 มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพเขต

พี่น้องแกนนำจากกว่า 60 ชุมชน ในพื้นที่ 10 เขตของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จ จากการขับเคลื่อนมาตรการชุมชนสู้ภัยโควิด-19 นำบทเรียนที่ได้ไปออกแบบและวางแผน ยกระดับสู่ธรรมนูญสุขภาพระดับเขตพื้นที่ จำนวน 12 เขต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคน กทม.

ธรรมนูญเขาไม้แก้ว ช่วยให้กินอิ่มนอนอุ่น ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เผชิญกับวิกฤตการณ์รอบด้านมาเนิ่นนาน แต่สู้ไม่ถอย คิดแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง จนพบทางออกด้วยการร่วมมือร่วมใจประยุกต์ใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ช่วยขับเคลื่อนจนก้าวพ้นวิกฤติต่าง ๆ มาได้ตลอด 6 ปี แม้ภัยโควิด-19 มา คนเขาไม้แก้วก็ยังกินอิ่มนอนอุ่น

คนเดชอุดมไม่ทิ้งกัน เกื้อกูลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานพลังทุกตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล ว่าด้วย การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมองไกลไปสู่การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพราะคนอุบลฯ ไม่ทิ้งกัน

"ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" ภารกิจไม่ทอดทิ้งกันของคนบ่อยาง

ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง อำเภอเมืองสงขลา ใช้ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” เป็นสื่อประสานให้คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนคือการขาดแคลนอาหารในกลุ่มที่ว่างงานและเปราะบาง และยังวางแผนระยะยาวเกื้อกูลกันทั้งตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป

“ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯสู้โควิด-19”

คนหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ต่อยอดขยายผลจากธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มี สร้าง 3 มาตรการสำคัญสู้ภัยโควิด-19 ทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน และจัดการข่าวลือ พร้อมเตรียมการฟื้นฟูหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่หนองพลวงอุดมสุข

“ชาวโยธะกา เปลี่ยนตระหนกเป็นตระหนัก ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

ชุมชนโยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความตระหนกเป็นความตระหนักสู้ภัยโควิด-19 ด้วย 3 ขั้นตอน ตั้งทีมข่าวกรองและสื่อสารความรู้ เฝ้าระวังและป้องกันโรค พร้อมทั้งประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล ร่วมมือร่วมใจป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟู เยียวยาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู

คนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดรูปธรรมการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง เตรียมพร้อมความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โรคระบาด ปรับจาก “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” อิ่มท้องพร้อมอิ่มใจ ไร้โควิด-19 ทั้งตำบล

สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ 3 มี 3 ระยะ สู้โควิด-19

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังทุกภาคส่วนกำหนดเป้าหมายร่วม สร้างพื้นที่ปลอดโรคและอาหารบริโภคปลอดภัย ผ่าน “ข้อตกลงร่วมรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด -19”
ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “3 มี 3 ระยะ” ไร้โควิด-19 ทั้งจังหวัด

ชาวโคกจาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สู่ธรรมนูญตำบลฯ โควิด-19

ชาวเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังแกนนำทั้งตำบล จัดทำและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยใช้แนวทางตามแผนงานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 เป็นแห่งแรกของประเทศ

ม่วงสามสิบ นำ หนุน เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

ชาวอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังแกนนำ แกนหนุน และแกนเชื่อม ให้ 14 ตำบล จัดทำและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลสู้ภัยโควิด-19 เคลื่อนไปทั้งขบวนอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ทำได้จริง เพราะพร้อมทั้งคน เงินและใจของทั้งอำเภอ