พลังบวร

พิจิตรผนึกพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน

พิจิตรผนึกพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน

ชาวจังหวัดพิจิตรรวมตัวผนึกพลัง “บวร” นำทุนจากการทำงานพัฒนาอย่างยาวนาน มาร่วมกันสร้าง สังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายผู้สูงอายุพิจิตรสุขภาพดี ทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รวมพลัง “บวร” ปกป้องโรงเรียนเล็ก

รวมพลัง “บวร” ปกป้องโรงเรียนเล็ก

ชุมชนรอบโรงเรียนวัดประสิทธาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลัง “บวร” ปกป้องโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชน ให้เปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งหลังเคยถูกยุบ โดยเตรียมพร้อม ทั้งการเรียนการสอนและมาตรการเรียนอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะการเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้

วิถีไทยเบิ้ง ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-19

วิถีไทยเบิ้ง ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-19

ชาวไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมมือร่วมใจ ร่วมสร้างความสุขท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ด้วยวิถีวัฒนธรรมที่เรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ให้กินอิ่ม นอนหลับ และปลอดภัย

ธรรมะเป็นฐาน เกษตรเป็นทุน ร่วมบุญสู้ภัยโควิด-19

สถาบันธรรมาภิวัฒน์ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จังหวัดลำปาง นำพลัง “บวร” เชื่อมหลักการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เกื้อกูลชุมชน เยียวยาจิตใจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ใช้ธรรมะเป็นฐาน ผสานเกษตรเป็นทุน ร่วมบุญชุมชนสู้ภัยโควิด-19 สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน

พลัง “บวร” เกื้อกูลเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19

พลัง “บวร” เกื้อกูลเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นำประสบการณ์และบทบาทของสังฆะ รวมพลัง “บวร” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ สร้างการตื่นตัวให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างวัฒนธรรมการเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มคนเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19