อรัญประเทศ

ชาวอรัญประเทศ รวมพลังบวรสู้ภัยโควิด 19

ศูนย์เก็บตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ระดับท้องถิ่น (Local Quarantine) ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีจำนวนมากถึง 16 แห่ง ครบทั้ง 13 ตำบล ได้ใช้การรวมพลัง “บวร” บ้าน วัด ราชการ สู้ภัยโควิด 19 ดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสังคมไปพร้อมกัน และเชื่อมั่นว่าคนอรัญฯ จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี