ความมั่นคงทางอาหาร

คนเมืองเพชร รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่ออนาคตอยู่รอดได้ในทุกวิกฤต

คนเมืองเพชร รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่ออนาคตอยู่รอดได้ในทุกวิกฤต

ขบวนองค์กรชุมชนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี รวมพลังภาคีเครือข่ายและพลเมืองตื่นรู้ สร้างความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อน สร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและอยู่รอดได้ในทุกวิกฤติ

วิถีไทยเบิ้ง ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-19

วิถีไทยเบิ้ง ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-19

ชาวไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมมือร่วมใจ ร่วมสร้างความสุขท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ด้วยวิถีวัฒนธรรมที่เรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ให้กินอิ่ม นอนหลับ และปลอดภัย

คนชะอวดสู้ภัยโควิด19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ หยุดโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง คิดค้นนวัตกรรมสร้างครัวชุมชนผ่านระบบออนไลน์ ให้คนตำบลชะอวดอยู่ดีมีกิน ทั้งคนซื้อและคนขาย แถมชุมชนปลอดภัยจากโรคโควิด 19 รูปธรรมเล็ก ๆ แต่ได้ผลชะงัด และกำลังขยับขยายไปสู่การยกร่างเป็น “ธรรมนูญสุขภาพสู้ภัย COVID-19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”