เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 หนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคจากโควิด 19

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 หนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคจากโควิด 19

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 สานพลังระดับเขต สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคโควิด 19
ร่วมกันออกแบบมาตรการชุมชนให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจครัวเรือน
วิถีชีวิต และสังคม ปลอดโรคไร้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยอย่างน้อย 14 วัน

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด 19 ฉบับนี้ “สุชน” จะพาพี่น้องล่องใต้ไปเยี่ยมชมการสานพลังสู้ภัยโควิด 19 ในระดับเขตบ้างนะครับ ไปกันที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

 
   คนทำงานในเขตพื้นที่มีความเชื่อที่เป็นหลักการสำคัญ คือ คนทุกคนเป็นเจ้าของสุขภาวะ ที่ผ่านมาได้มีการทำงานแบบสานพลังกันในระดับเขตอย่างเข้มแข็งมาก ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 แล้ว แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พี่น้องในเขตพื้นที่ 11 ก็รวมพลังกันปฏิบัติการ ป้องกัน ฟื้นฟู เยียวยา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน บนฐานทุนกลไกปฏิบัติการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่

 
   “คณะทำงานสานพลังเครือข่ายภาคใต้ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย รู้เท่าทัน COVID-19” เป็นกลไกหลักในการทำงาน ที่เกิดจากความร่วมมือของ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 11 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ และภาคียุทธศาสตร์ โดยมีภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ร่วมสร้างความเชื่อมั่นพื้นที่ปลอดภัย 2) ระดมความร่วมมือและทรัพยากรสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และ 3) รวมพลังทุกภาคส่วน ฟื้นฟู เยียวยา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
 
   อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า การสานพลังภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย COVID-19 ของเขต 11 เป็นอย่างไร?
 
   ผมไปสืบมาได้ความว่า เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เกิดขึ้น กลุ่มภาคีต่าง ๆ ได้เริ่มจากการหารือวงเล็ก ซึ่งได้ข้อสรุปความร่วมมือ คือ แผนปฏิบัติการร่วมสร้างความเชื่อมั่นและพื้นที่ปลอดภัย (โควิด19) เขต 11 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ ที่ครอบคลุมทั้งระยะก่อนและหลังเกิดการระบาดเลยครับ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานสานพลังเครือข่ายภาคใต้ฯ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
 
   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีกิจกรรมเปิดตัว Kick Off พื้นที่ต้นแบบปลอดภัย “พชอ. พุนพิน ผนึกกำลังทำงานเชิงรุกสร้างพื้นที่ปลอดภัยเท่าทัน COVID-19” ที่เลือกอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดภัย เพราะว่าที่พุนพินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ปลอดภัย ปลอดโรคจากโควิด 19 นั่นเองครับ

 
   คุณหมออุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะทำงานสานพลังเครือข่ายภาคใต้ฯ ให้ความหมายว่า “พื้นที่ปลอดภัย” คือ การสร้างพื้นที่ที่มีมาตรการในการควบคุมพื้นที่ให้ ปลอดภัย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างปกติสุข และ “พื้นที่ปลอดโรค” คือ พื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยอย่างน้อย 14 วัน และมีการออกแบบมาตรการชุมชนให้ทุกคนมีการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจครัวเรือน วิถีชีวิต และสังคม ชาวพุนพินนี่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมเลยครับ
 
   ขณะนี้ยังมีการดำเนินงานกันในอีกหลายพื้นที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็น ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมมีพื้นที่ขันอาสาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขต 11
รวมทั้งสิ้นกว่า 43 พื้นที่ เห็นรูปธรรมการจัดการในช่วงวิกฤตเช่นนี้ ผมก็เบาใจขึ้นมาเลยครับ

 
   ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ คณะทำงานสานพลังเครือข่ายภาคใต้ฯ ยังให้ความสำคัญกับการรับมือหลังเกิดวิกฤตคด้วย โดยเน้นไปที่การฟื้นฟู เยียวยา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รุก รบ กับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 และภัยเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ผ่านกลไกปฏิบัติการระดับพื้นที่
 
   ผลจะเป็นอย่างไรนั้น ผมจะติดตามมาเล่าในโอกาสต่อไปครับ สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า