ชาวโคกจาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สู่ธรรมนูญตำบลฯ โควิด-19

ชาวโคกจาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สู่ธรรมนูญตำบลฯ โควิด-19

ชาวเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังแกนนำทั้งตำบล จัดทำและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยใช้แนวทางตามแผนงานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 เป็นแห่งแรกของประเทศ

   สวัสดีครับ เรื่องเล่าพลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19 ฉบับนี้ “สุชน” จะพาไปเยี่ยมพื้นที่ตำบลแรก ที่ผมขอบอกว่าได้ใช้แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเต็มรูปแบบ ไปเยี่ยมยามพี่น้องที่ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษกันครับ
 
   พี่อุไร โปร่งจิต ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน เล่าให้ผมฟังว่า เดิมทีที่เทศบาลตำบลโคกจานนี้ ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ อยู่บ้างอยู่แล้ว เช่น เรื่องยาเสพติดในชุมชน เรื่องประชานิยม
บางเรื่องเป็นไปตามที่มีนโยบายมา บางเรื่องก็เป็นไปตามที่ชุมชนเห็นพ้องร่วมกัน จนได้รับการยกย่องให้เป็นตำบลจัดการสุขภาพระดับจังหวัด นะครับ แต่ก็ยังไม่เคยมีข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคระบาดเลย และเทศบาลก็ไม่เคยรู้จักเครื่องมือที่เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” มาก่อนด้วยครับ

 
   หลังจากที่เทศบาลตำบลโคกจาน ได้รับหนังสือขอความร่วมมือที่ส่งมาพร้อมคู่มือแนวทางการจัดวงปรึกษาหารือรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ในระดับพื้นที่ จาก สช. และ 11 องค์กรภาคีเครือข่าย นายวันทา ศรียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน ก็เห็นโอกาสของเรื่องนี้ทันที เพราะชุมชน
คนโคกจานกำลังตื่นตัวพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายกฯ วันทา จึงได้ให้ทีมงานของเทศบาลฯ ยกร่างกรอบสาระข้อตกลงทางสังคมขึ้นมาก่อน โดยใช้แนวทางของคู่มือฯ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการ ซึ่งบางเรื่องตำบลได้ดำเนินการอยู่แล้ว

 
   จากนั้น เทศบาลฯ จึงเชิญแกนนำจากทั้ง 10 หมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดป่าหนองหวาย ประธานสภาองค์กรชุมชน ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำรวจชุมชน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลโคกจาน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประมาณ 50 คน มาร่วมปรึกษาหารือกันว่า เทศบาลตำบลโคกจานจะจัดทำธรรมนูญพื้นที่ เพื่อเป็นข้อตกลงในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรค โควิด-19 ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือและจัดทำเนื้อหาสาระของธรรมนูญฯ ให้เหมาะสมและมีความเป็นไปในการปฏิบัติจริงร่วมกัน
ได้อย่างไร โดยมีร่างเบื้องต้นเป็นตุ๊กตาในการขบคิด แลกเปลี่ยนความเห็น

 
   ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และดำเนินการอย่างเป็นขั้น เป็นตอน เป็นระบบ ทำให้ชุมชนคนเทศบาลตำบลโคกจาน สามารถจัดทำข้อตกลงร่วมของชุมชน ที่ชื่อว่า “ธรรมนูญสุขภาพตำบลป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นครับ
 
   เนื้อหาสาระของธรรมนูญฯ นั้นครอบคลุมรอบด้านทุกมิติของการป้องกันควบคุมโรคที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชนเลยครับ โดยมีการตั้งกลไกคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีองค์ประกอบ จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ระบุบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และยังให้ไปเชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือตำบล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานตามธรรมนูญฯ ที่สำคัญยังเปิดช่องให้มีการประเมินผลและทบทวนเพื่อปรับแก้ไขธรรมนูญฯ ให้มีความเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยนะครับ

 
   พี่อุไร ทิ้งท้ายว่า “แนวทางฯ คำแนะนำที่ส่งมามีความชัดเจนและดำเนินการได้ง่ายมาก ๆ” ผมได้ยินแล้วก็ตัวลอยเลยครับ ก็พี่อุไรเล่นชมกันซึ่งหน้าแบบนี้
 
   ชื่นใจเหลือเกินครับ เมื่อคู่มือแนวทางฯ ที่พวกเราเครือข่ายองค์กรภาคีตั้งใจนำเสนอ แล้วชุมชน ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์สู้ภัยโควิด-19 ได้จริง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ