สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ 3 มี 3 ระยะ สู้โควิด-19

สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ 3 มี 3 ระยะ สู้โควิด-19

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังทุกภาคส่วนกำหนดเป้าหมายร่วม สร้างพื้นที่ปลอดโรคและอาหารบริโภคปลอดภัย ผ่าน “ข้อตกลงร่วมรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด -19”
ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “3 มี 3 ระยะ” ไร้โควิด-19 ทั้งจังหวัด

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข้มแข็งครับ ฉบับนี้ “สุชน” พาลงใต้ไปที่เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี ไปติดตามการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เข้มแข็งสุด ๆ ได้เร่งรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ทั้งภาคราชการ วิชาการ ประชาสังคม อบจ. สุราษฎร์ธานี และ อบต. ในจังหวัด รวมถึงภาคธุรกิจ ร่วมออกแบบ “ข้อตกลงร่วมรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
 
   พี่ปรเมษฐ์ จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดฯ เล่าว่า เมื่อเกิดวิกฤตโรคโควิด–19 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ได้เริ่มเชิญชวนภาคีพี่น้องในจังหวัด ทั้งส่วนราชการ วิชาการ ประชาสังคม ท้องถิ่น และธุรกิจเอกชน มาร่วมประชุมในเวที “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด -19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี" เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนบทบาทของแต่ละหน่วยงาน ทั้งการตั้งรับ ป้องกัน และมาตรการที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 จากนั้นช่วยกันค้นหาจุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน และชวนคิดชวนคุยถึงสิ่งที่แต่ภาคส่วนจะสามารถนำไปเชื่อมต่องานกันได้
 
   ผลจากการประชุมนี้ ได้ก่อเกิดเป็น “ข้อตกลงร่วม รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน เพื่อสานพลังในการส่งเสริมพื้นที่ปลอดโรคและอาหารบริโภคปลอดภัย
 
   พี่ ๆ เขาใช้ “กลยุทธ์ 3 มี 3 ระยะ” เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน โดย
 
   ระยะที่ 1 "มีสติ" ป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เอาตัวรอดให้ได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
   ระยะที่ 2 "มีเสบียง" สามารถแก้ปัญหาปากท้องของตนเองและคนในครอบครัวได้
   ระยะที่ 3 "มีสตางค์" พร้อมที่จะฟื้นฟูและปรับตัวในด้านการหารายได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ หลังผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

 
   พี่ ๆ ที่นี่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งมาก นอกจากร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลกลางของจังหวัดแล้ว ยังได้เชื่อมประสานการขับเคลื่อนเป็นขบวนของทั้งจังหวัด จนได้รับการชื่นชม
 
   นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวชื่นชมว่า “เป็นการนำหลักพุทธเรื่องการตื่นรู้ และหลักคิดรู้เท่าทันการดูแลตนเอง การตระหนัก และรับมือ การมีเครื่องมือสื่อสาร การเรียนรู้ในการเตรียมตัว การใช้ต้นทุนในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในชุมชนเพื่อเป็นทางสู่ความสุขของแต่ละหมู่บ้าน และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตนี้”
 
   นายกฯ แป๊ะ นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ขานรับข้อตกลงร่วมนี้ โดยให้คำมั่นว่า “อบจ. พร้อมสนับสนุนงบประมาณประจำปีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ของใช้ และพร้อมดำเนินการช่วยเหลือที่จะไม่ซ้ำซ้อนกับงานของเทศบาล และ อบต. เราจะต้องช่วยกันทำงานไม่ให้ชาวบ้านมีความเครียด และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชน”
 
   ผมเองก็อดที่จะชื่นชมด้วยไม่ได้และภาคภูมิใจการรวมพลังอย่างมีกลยุทธ์ของพี่ ๆ เมืองคนดีจริง ๆครับ ฉบับต่อไปสุชนจะพาไปพื้นที่ไหน รอติดตามนะครับ