“ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้"

“ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้"

ชาวตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยไคร้ พ.ศ. 2562:
คุณภาพชีวิตดี 9 วิถีพอเพียง” เป็นหลักนำสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิดร่วมทำนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และต่อยอดปรับประยุกต์เป็นมาตรการทางสังคม เพื่อรวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนเข้มแข็งครับ ฉบับนี้ “สุชน” จะพาไปแอ่วเหนือแหมเจ้า ที่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเน้อครับ
 
   พี่น้องตำบลห้วยไคร้ เปิ้นใช้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่มาสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชน โดยได้รับเมตตาจาก พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง และการมีส่วนร่วมของคนจากทุกภาคส่วน อาทิ แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำรวจ ตั้งแต่ขั้นการเก็บสำรวจข้อมูล การยกร่างธรรมนูญสุขภาพฯ จนสามารถประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยไคร้ พ.ศ.2562: คุณภาพชีวิตดี 9 วิถีพอเพียง” ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากพี่น้องได้สำเร็จ โดยมีแกนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายร่วมช่วยเป็นพี่เลี้ยงด้วย
 
   เป้าหมายสำคัญของการมีธรรมนูญสุขภาพฯ คือ คนห้วยไคร้ทุกช่วงวัยอยู่เย็นเป็นสุข ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้ นายเสถียร กาโน ได้อู้ไว้ว่า “ธรรมนูญฯ จะเป็นเครื่องมือหน้าหมู่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน” ซึ่งก็คือการใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นหลักนำให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวห้วยไคร้นั่นเองเจ้า
 
   เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนห้วยไคร้จึงรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ปรึกษาหารือกันเพื่อช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 โดยต่อยอดขยายผลจากธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยไคร้ พ.ศ.2562ไปสู่การจัดทำมาตรการทางสังคม เป็นข้อตกลงร่วมของคนในชุมชนเพื่อจัดการแก้ไขผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากโรคระบาดโควิด-19 เน้อครับ
 
   มาตรการทางสังคมที่สำคัญ 7 หมวด ได้แก่ การปฏิบัติตนของบุคคลและครอบครัว การช่วยเหลือดูแลกันในชุมชนโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง และพระภิกษุสงฆ์สามเณร การจัดการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ การจัดการสภาพแวดล้อม และการกำจัเขยะติดเชื้อ การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของอาสาสมัครต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและทางสังคม
ต่าง ๆ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

 
   นอกจากนี้พี่น้องแม่อุ้ยป้ออุ้ยและละอ่อนยังได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการนำมาตรการไปปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของการป้องกัน ควบคุมโรค รวมไปถึงการฟื้นฟูเยียวยาเลยเน้อครับ กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและโดดเด่น น่าสนใจหนักขนาด เช่น หน้ากากผ้าเราทำได้ หน้ากากอนามัยในขวดน้ำเปล่า ซึ่งเป็นการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนำไปใส่ไว้ในขวดน้ำเปล่า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ด่านชุมชน ข้าวกล่องงานศพ อสม. เดลิเวอรี่ ผักสวนครัวรั้วกินได้ และคลังอาหารชุมชน นายกฯ เสถียร กล่าวเสริมว่า ผลพลอยได้จากการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เห็นถึงการใส่ใจดูแลกันและกันในครอบครัว และในชุมชนมากยิ่งขึ้น
 
   พี่ศุภโชค ปิยสันต์ ได้เล่าให้ผมฟังด้วยว่า การจัดทำมาตรการฯ ครั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยทีม อสม. เทศบาลตำบลห้วยไคร้
ได้สำรวจตรวจสอบข้อมูลประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 
   ได้เห็นชาวตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมแรงร่วมใจกันนำธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยไคร้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำไปใช้รับมือโรคโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สุดยอดขนาด แม่นก้อ ผมนี่ม่วนอกม่วนใจ๋สุด ๆ ไปเลยเน้อครับ ฉบับหน้าผมจะพาไปเยี่ยมชมพื้นที่ไหน รอติดตามกันนะครับ