ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ชาวตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมสนับสนุนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องในพื้นที่

   สวัสดีครับ หลังจากที่ผม “นายสุชน” พาทุกท่านตะเวนไปมาแล้วหลายจังหวัดในภาคอีสาน เรื่องเล่าพลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19 ฉบับนี้ ผมขอพาไปเยี่ยมยามจังหวัดขอนแก่น ที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
กันบ้างครับ
 
   ตำบลนาหนองทุ่ม มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 2,858 ครัวเรือน พ่อแม่พี่น้องที่นี่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร บางส่วนเป็นข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอีกจำนวนหนึ่งออกไปทำงานในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งในยามปกติจะมีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน ในช่วงฤดูทำนาเป็นประจำทุกปี เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการเข้มข้นปิดสถานที่และสถานประกอบการ ส่งผลให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างหนาแน่น รวมถึงจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ
 
   จังหวัดขอนแก่นได้มีการมอบนโยบายให้อำเภอ และท้องถิ่นจัดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยทันที ซึ่งผู้บริหาร อบต. นาหนองทุ่ม ก็ขานรับอย่างแข็งขัน และมอบหมายให้ พี่เกียรติศักดิ์ ชีพอุบัติ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นาหนองทุ่ม เป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการ
 
   พี่เกียรติศักดิ์ เล่าให้ผมฟังว่า นโยบายของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาทางอำเภอ และท้องถิ่นนั้นมีแนวทางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลมาให้ด้วย และ อบต. นาหนองทุ่ม ได้ใช้ในการหารือเพื่อปรับแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยได้ประสานเชื้อเชิญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาง กำนันตำบลนาหนองทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันด้วยความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจนได้ข้อสรุป แล้วจึงประกาศเป็น ธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
 
   พี่รวิสรา มาตรชมพู นักจัดการงานทั่วไป อบต. นาหนองทุ่ม เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า เนื้อหาสาระของธรรมนูญฯ ครอบคลุมรอบด้านทุกมิติของการป้องกันควบคุมโรคที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชน โดยขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดทำแผนค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการตามมาตรการธรรมนูญสุขภาพตำบลฯ ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ งานศพ สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดนัด ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งยังมีมาตรการของชุมชนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบเป็นพิเศษอีกด้วยครับ
 
   นอกจากนั้น อบต.นาหนองทุ่ม ยังได้สร้างทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. ถ่ายทอดความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ใช้อย่างทั่วถึงพร้อมกับจัดอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันโรคด้วย
 
   และเมื่อภาครัฐมีมาตรการเยียวยาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ ออกมา ทาง อบต. นาหนองทุ่ม ได้รีบดำเนินการให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับการดูแลแบบไม่ตกหล่นครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีวิตเบื้องต้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งเรื่องงเงิน ถุงยังชีพ และอื่น ๆ สำหรับมาตรการในระยะต่อไป คือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะรับฟังเสียงจากชุมชนเพื่อให้เกิดมาตรการจากการเห็นพ้องร่วมกันด้วย
 
   ก็ทั้งควบคุมป้องกันและฟื้นฟูเยียวยาอย่างเข้มแข็งแบบนี้ จนถึงทุกวันนี้ ตำบลนาหนองทุ่ม จึงยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลยสักคนเดียว ปรบมือให้เลยครับ พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ