“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” จังหวัดลำพูน ก่อเกิดจากการขับเคลื่อนเกษตรอาหารปลอดภัยด้วยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ และความรู้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพเกษตรอินทรีย์ และก้าวไปสู่นวัตกรรมชุมชนสู้ภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ที่ได้กำไรทั้งคนทำ คนขายและคนซื้อ

   สวัสดีพี่น้องชุมชนเข้มแข็งทุกท่าน เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ฉบับนี้ “สุชน” ขอพาขึ้นเมืองเหนือเพื่อทำความรู้จักกับ “กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” กันครับ
 
   กาดก้อมก็คือ ตลาดขนาดย่อม ๆ นั่นเองครับ เป็นตลาดที่เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ได้นำประเด็น “ความมั่นคงด้านอาหาร: อาหารปลอดภัย” มาแลกเปลี่ยนความรู้และขับเคลื่อนเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมกัน ผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ โดยประสานใช้ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และภาคีหน่วยงานต่าง ๆ ในที่สุดก็ได้เป็นข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญสุขภาพของชุมชน เพื่อลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ต้นแบบ
 
   พี่วันเพ็ญ พรินทรากูล หรือ พี่ต่าย จากสถาบันวิจัยหริภุญชัย เล่าให้ฟังว่า กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นี่เองครับ โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยหริภุญชัย คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ลำพูน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แต่ไม่มีตลาดวางขาย จากปกติ พี่ ๆ กลุ่มนี้จะนำผลผลิตไปขายที่ตลาดนัดทุกวันศุกร์ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน แต่ตลาดปิดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 ครับ
 
   ขั้นตอนของการเปิดตัวกาดก้อมฯ นั้น ช่วงแรกได้ประกาศเชิญชวนผู้ซื้อผู้ขายนำของมาวางขายก่อน แล้วค่อย ๆ พัฒนามาเป็นตลาดย่อม ๆ หรือกาดก้อม ให้พี่น้องเกษตรกรนำผลผลิตอินทรีย์มาขายให้กับผู้ซื้อได้โดยสะดวก ที่สำคัญกาดก้อมที่นี่มีมาตรการในการดูแลและควบคุมความปลอดภัยจากโรคโควิด- 19 อย่างเข้มงวด เรียกว่าไม่ประมาท การ์ดไม่ตกครับ เริ่มจากมีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ ให้บริการเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมจัดให้มีระยะห่างทางกายภาพโดยจัดวางร้านต่าง ๆ ให้อยู่ห่างกันอีกด้วย
 
   กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย เปิดตัวได้ไม่นาน แต่สามารถช่วยเยียวยาเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องกลุ่มเกษตรอินทรีย์และคนในชุมชนให้ค่อย ๆ ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้ดีและเร็วมากครับ
 
   ที่น่าชื่นชมไปกว่านั้น กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัยยังมีส่วนในการดูแล “พระสงฆ์” ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ตามปกติ กาดก้อมจึงเปิดให้ประชาชนได้ซื้อพืชผักอินทรีย์ไปถวายให้กับโรงครัวของวัดต่าง ๆ ด้วย สาธุครับผม
 
   ยังไม่หมดแค่นี้นะครับ ระยะต่อไปกำลังจะมีแผนส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและคนตกงานที่กลับมาสู่ชุมชน ได้ลงมือปลูกผักอินทรีย์กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
 
   การเปิดกาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัยในครั้งนี้ ได้ช่วยพัฒนาวิธีคิดของกลุ่มสมาชิกจากเดิมที่มุ่งเน้นเรื่องการขายเป็นหลัก ไปเป็นมุ่งเน้นการพึ่งตนเองในเรื่องเมล็ดพันธุ์ การวางแผนการผลิต โดยเล็งเห็นความสำคัญของอาหารปลอดภัยต้านทานโรค และผลิตในปริมาณพอดีกับความต้องการของผู้บริโภค ในระยะยาวจะมีแนวทางขยาย การเชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ เช่น กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มเกษตรกรแปรรูปอาหาร กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าย้อมสีธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว รวมถึงได้มีการหารือเรื่องการขยายตลาดนัดสีเขียวในรูปแบบตลาดกลางสินค้าสุขภาพเพื่อรองรับชุมชนในจังหวัดลำพูน และชุมชนในตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ต่อไปอีกด้วยครับ ยอดเยี่ยมจริง ๆ และพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ