"สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

"สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

เรื่องของชุมชน เราต้องใช้การมีส่วนร่วมเป็นแรงเริ่มต้นในการสร้างพลังในชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พยุงเศรษฐกิจของชุมชน ธรรมนูญชุมชนจะเข้ามามีส่วนในการช่วยให้ชุมชนผ่านวิกฤติโควิด 19 นำร่องแล้ว ใน 10เขต ของกรุงเทพมหานคร

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : "สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19