พชอ.คงคนคร รวม “พวก” สร้างสุขพร้อมสู้ภัยโควิด-19

พชอ.คงคนคร รวม “พวก” สร้างสุขพร้อมสู้ภัยโควิด-19

พชอ.คงคนคร รวม “พวก” สร้างสุขพร้อมสู้ภัยโควิด-19

ชาวคงคนคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ใช้กลไก พชอ. รวมพลังทุกภาคส่วนทั้งอำเภอ มุ่งสู่เป้าหมาย เมืองคงน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน ด้วยการรวม “พวก” ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 รอบด้าน ทั้งป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนเข้มแข็งครับ ฉบับนี้ “สุชน” จะพาไปดูความเข้มแข็งของชาวคงคนคร อ่านว่า คง-คะ-นะ-คอน นะครับ พี่น้องอยู่กันที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่นี่มีกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ที่โดดเด่น มีการรวมพลังกันมาอย่างเข้มแข็ง นำโดย นายอำเภอพัลลภ สิงห์ทอง ประธาน พชอ. คงคนคร และ พี่อนัน โกนสันเทียะ สาธารณสุขอำเภอคง ในฐานะเลขานุการ พชอ. วันนี้ผมจะไปตามดูภารกิจของ พชอ. ที่ต่อเนื่องไปถึงการสู้ภัยโควิด-19 กันนะครับ
 
   นายอำเภอพัลลภ เล่าให้ฟังว่า ชื่อ “คงคนคร” นั้น มาจากชาวอำเภอคงมีความเคารพ ศรัทธา
ในหลวงปู่คงคนครพิทักษ์มาก จึงนำชื่อของหลวงปู่มาตั้งเป็นชื่อเล่นของอำเภอเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุก ๆ ด้านของคนเมืองคง ด้วยหลักคิด การแก้ปัญหาปัจจุบัน มองไปในอนาคต สำหรับกลไก พชอ. คงนครได้กำหนดหลักการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชน และประชาชน โดยใช้หลัก “พวก” ได้แก่ พ พึ่งพาอาศัย ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกัน ว คือ ไว้ใจกันและกัน จริงใจต่อกัน และ ก คือ เกรงใจ ให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย เมืองคงน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน

 
   ที่ผ่านมา กลไก พชอ. คง ได้รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวคงคนคร ใน 3 ด้านหลัก คือ อาหารดี อาชีพดี ออกกำลังกาย-อารมณ์ดี ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรโดยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ การทำนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ โครงการธนาคารโค กระบือ จัดกิจกรรมวิ่งด้วยใจให้ด้วยรักสนับสนุนการออกกำลังกายและรับบริจาคเงินเข้ากองทุนรวมน้ำใจชาวอำเภอคง สำหรับนำไปดูแลผู้ป่วย ผู้ทุกข์ยาก กิจกรรมวิ่งสร้างคน คนสร้างชาติ เพื่อรับบริจาคในกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ที่เน้นการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนครบ 1,000 วัน รวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมดูแล ให้กำลังใจ ซ่อมแซมบ้านพอเพียง ตามโครงการบ้านพอเพียงซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เรียกได้ว่า อำเภอคงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านมานานพอควรแล้วนะครับ
 
   เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวคงคนครจึงได้ใช้กลไก พชอ. และความเข้มแข็งของชุมชนรวมพลังทุกภาคส่วน อาทิ พระครูอินทธรรมาภรณ์ ผู้นำทางศาสนา ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น ส่วนราชการ โรงเรียน รพ.สต. ทั้ง 11 แห่ง หน่วยงานบริการทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก เช่น การรถไฟ ธนาคาร รถโดยสารเมืองคง-โคราช สถานบริการน้ำมัน ห้างและร้านสะดวกซื้อ ผู้ประกอบการตลาดนัด ทั้งหมดนี้ได้มาประชุมหารือกันเพื่อรับทราบสถานการณ์และมีมติร่วมเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
 
   มาตรการสำคัญที่ถูกกำหนด ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจถึงมาตรการที่จำเป็นซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน 2) ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทีมจิตอาสาร่วมกันสำรวจ ให้ความรู้ คำแนะนำในการกักตัว และส่งข้อมูลให้อำเภอ ผ่าน รพ.สต. ทุกวัน 3) ทบทวนและวางมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสม เช่น งานศพ งานบุญ งานประเพณี และสถานที่ต่าง ๆ ให้มีการทำความสะอาด และเน้นมาตรการหลัก คือ ใส่หน้ากากผ้าใช้เจลล้างมือ อยู่ห่างกัน 2 เมตร และคัดกรองไข้ 4) การติดตามการกักตัว 14 วันของคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับสร้างความเข้าใจและให้มีคนดูแลครอบครัวละ 1 คน หากครอบครัวไม่สามารถดูแลได้เองจะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นและ รพ.สต. เข้าไปช่วยในระดับหมู่บ้านและตำบล หากรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะมีการแจ้งไปที่นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ และมีทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ติดตามทันที 5) การเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมให้มั่นใจได้ว่าลูกหลานจะปลอดภัย
 
   นอกจากนี้ยังมีการดูแลกลุ่มคนเปราะบางหรือประชาชนที่รับผลกระทบ โดยให้ลงทะเบียนที่อำเภอและ อปท. ทุกแห่ง เพื่อให้มีข้อมูลและจัดความช่วยเหลือเยียวยาได้ตรง เช่น ช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟอกไต มอบถุงยังชีพ และ อปท. ทุกแห่งจัดถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักกันตัวเอง 14 วัน และมีการออกเยี่ยมเยียนผู้ยากลำบาก ฯลฯ
 
   ผมฟังแล้วก็ชื่นใจกับชาวคงคนคร ที่เป็นอำเภอน่าอยู่ คนมีความสุขและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ