บ้าน โรงเรียน การเดินทาง 3 มาตรการเข้ม เพื่อนักเรียนสุราษฎร์ธานีปลอดภัย

บ้าน โรงเรียน การเดินทาง 3 มาตรการเข้ม เพื่อนักเรียนสุราษฎร์ธานีปลอดภัย

บ้าน โรงเรียน การเดินทาง 3 มาตรการเข้ม เพื่อนักเรียนสุราษฎร์ธานีปลอดภัย

ชาวอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังทุกภาคส่วน ระดมความคิด กำหนด 3 มาตรการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมรับเปิดเทอม ให้เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ครอบครัว ผู้ประกอบการที่โรงเรียนเวียงสระ และทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลอดภัยอย่างสูงสุด

   สวัสดีครับ ชาวชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่าน ฉบับนี้ เรื่องเล่าพลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19 ยังคงอยู่กับมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อต้อนรับน้อง ๆ กลับสู่โรงเรียนกันครับ วันนี้ผม “นายสุชน” พาล่องใต้ไปเยี่ยมโรงเรียนใหญ่ที่สุราษฎร์ธานี ที่นี่เขาย้ำว่าทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการรับมือเปิดเทอมมากครับ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะครู ผู้ปกครอง แกนนำนักเรียน และผู้ประกอบการขับรถรับส่งนักเรียน
ที่ โรงเรียนเวียงสระ ด้วยตนเองเลยล่ะครับ เขามาระดมความคิดเห็นกันเพื่อเตรียมแนวทาง มาตรการให้พร้อมรับมือโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอมของสถานศึกษา เพื่อ "สุราษฎร์ธานีปลอดภัย" ซึ่ง นพ. มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอธิบายให้ผมฟังว่า จังหวัดได้นำแนวปฏิบัติและมาตรการเตรียมพร้อมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวปฏิบัติฯ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใช้ร่วมกัน โดยเน้นมาตรการให้จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ขณะเดียวกันก็ให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ครับ

 
   จากข้อมูลที่ อาจารย์ฐิติมา นาครพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ เล่าให้ฟัง โรงเรียนเวียงสระเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน และครูอีกกว่า 100 คน จึงต้องเตรียมความพร้อมให้มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และจากการระดมสมองในที่ประชุมฯ ได้ 3 ข้อสรุปของแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ที่บ้านจนถึงโรงเรียน ดังนี้ครับ
 
   หนึ่ง เริ่มเตรียมความพร้อมจากบ้าน โดยย้ำให้ครอบครัวเข้าใจว่า แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 มาหลายวันแล้ว แต่ทุกคนต้องการ์ดอย่าตก มาตรการยังต้องเข้มข้นทั้งเรื่องการหลีกเลี่ยงหรือลดการรวมกันของญาติมิตรหรือกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันเยอะ ๆ ต้องหมั่นทำความสะอาดบ้านและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสร่วม และเน้นการมีและใช้ถ้วยชาม แก้วส่วนตัว ที่สำคัญต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียน ทั้งผู้ปกครองและเด็กต้องวัดไข้ ใส่หน้ากาก เตรียมข้าวห่อ และกระติกน้ำไปเอง

 
   สอง เตรียมความพร้อมขณะเดินทางจากบ้าน ไปและกลับจากโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องสำคัญคือผู้ประกอบการและพนักงานประจำรถหรือพาหนะรับส่งนักเรียน ทั้งรถโดยสารขนาดใหญ่ รถตู้ รถสองแถว ฯลฯ ทุกคนต้องผ่านการอบรมและมีใบประกาศรับรองเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ผู้ประกอบการ
ต้องทำความร่วมมือหรือข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน โดยต้องวัดไข้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก่อนขึ้นรถ ทุกคนในรถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอร์เว้นระยะห่างและมีคำเตือน ในรถให้ชัดเจน มีเจลล้างมือเตรียมไว้ให้ มีการทำความสะอาดบริเวณที่เปิดประตู ที่นั่ง และกระจกรถทุกครั้งเมื่อรับหรือส่งนักเรียนเสร็จ...ต้องเข้ม ๆ กันแบบนี้เลยครับ

 
   สาม เตรียมความพร้อมที่โรงเรียน ต้องมีมาตรการตั้งแต่ประตูรั้ว โดยจัดจุดคัดกรอง วัดไข้ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีป้ายหรือสัญลักษณ์แนะนำให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง ณ จุดคัดกรอง เพิ่มอ่างล้างมือ จัดห้องเรียน ห้องสมุด ห้องอาหาร ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างหมาะสม โดยมีเครื่องหมายกำกับทุกจุด ทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสหรือใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ราวบันได ห้องน้ำ ห้องสมุด รวมถึงออกแบบจัดกลุ่มนักเรียนให้หมุนเวียนสลับกันมาเรียน โดยใช้การเรียนออนไลน์ร่วมด้วย เพื่อให้จำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยลง นอกจากนี้ โรงเรียนจะเตรียมแนวปฏิบัติและจัดอบรมการดูแลด้านสุขภาพ เช่น มาตรการจัดการเมื่อพบว่าเด็กมีไข้ จนสามารถส่งเด็กกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
 
   ผู้ปกครองน้อง ๆ นักเรียนที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี คงคลายกังวลได้มาก เพราะทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยไม่ละเลยมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับ
 
   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ