เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงราย รวมพลัง “บวร” ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงราย รวมพลัง “บวร” ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงราย รวมพลัง “บวร” ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย รวมพลัง “บวร” ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19 อบรมแกนนำพระคิลานุปัฏฐาก(พระ อสว.) ให้พร้อมทำหน้าที่ตามหลักการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนเข้มแข็งครับ ฉบับนี้ “สุชน” จะพาไปแอ่วเหนือแหมเจ้า ที่จังหวัดเชียงรายเน้อ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายนี้เข้มแข็งมาก ๆ เลยครับ พี่น้องที่นี่ร่วมไม้ร่วมมือ รวมพลัง “บวร” ทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนมานานแล้วนะครับ
 
   ตั้งแต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรก ๆ คนเชียงรายก็ไม่รอช้าเลยครับ คุณนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย เล่าว่า ได้ชวนเครือข่ายมาประชุมหาทางรับมือ โดยนำ ธรรมนูญสุขภาพ 9 ดีวิถีพอเพียง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอยู่แล้ว เป็นทุนมาปรับใช้ในการรวมพลัง “บวร” ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19 เริ่มด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและตัดเย็บหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กลุ่มคนเปราะบาง ทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กเล็ก
 
   กลุ่มเป้าหมายสำคัญหนึ่งในพื้นที่คือ กลุ่มพระสงฆ์ที่มีอยู่จำนวนไม่น้อย จึงมีการดำเนินงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ถวายความรู้เรื่องโรคโควิด-19 และหน้ากากผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระรัตนมุนี ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระคิลานุปัฎฐากในจังหวัด เอื้ออำนวยให้มีการตรวจคัดกรอง วัดไข้คณะสงฆ์ที่เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของพระคิลานุปัฎฐาก (พระ อสว.) ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อรับมือกับภัยโควิด-19 ซึ่งพระคิลานุปัฎฐากนั้นทำหน้าที่เสมือนอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ประจำวัด โดยทุกรูปจะผ่านการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก่อนกลับมาดูแลสุขภาพพระในวัด และบางแห่งก็มีบทบาทช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนใกล้เคียงด้วย
 
   การอบรมแกนนำพระคิลานุปัฏฐากในจังหวัด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ เพื่อให้พร้อมทำหน้าที่ใน 4 กิจกรรม คือ การดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด ที่สอดรับไปกับภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ซึ่งเป็นหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในระดับตำบล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคมใน 4 ด้าน คือ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ รวมถึงการจัดโรงทานปันสุข บริการอาหารแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
 
   การขับเคลื่อนพลัง “บวร” นี้ ก่อให้เกิดผลสำเร็จในหลายพื้นที่ เช่น พระปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 อำเภอพาน ท่านเป็นทั้งพระคิลานุปัฎฐากและรองประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ได้เมตตาจัดสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 ในเวลาออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พระสงฆ์อาพาธติดวัด ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดนี้ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ เลขานุการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ และพระเณรได้ร่วมกันทำโครงการพุทธเกษตร ปลูกผักปลอดสารและสมุนไพรในบริเวณวัด ไว้จัดทำอาหารสำหรับพระเณรเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงโรคระบาดและไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ
 
   ก้าวต่อไป พลัง “บวร” ยังร่วมกันยกร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด-19 ในภาวะ New Normal โดยเจตนาเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พระสงฆ์สามเณรให้เท่าทันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู ดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ ร่วมกันปริยัติให้เป็นข้อปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติกิจสงฆ์ ให้เกิดการปฏิบัติและเกิดปฏิเวธ ให้มีความปลอดภัยทั้งของตนเอง หมู่คณะสงฆ์ วัด โดยมีชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ตามหลักการ “บวร” ร่วมบูรณาการนำมาตรการข้อกำหนดทางสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการสนับสนุนของ สสส. สช. และ รพศ. เชียงรายประชา
นุเคราะห์

 
   คุณนิรันดร์ปิดท้ายว่า ปี 2563 นี้ “บวร” ยังหารือกันถึงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ใน 4 กิจกรรม คือ การพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐาก ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ วัดส่งเสริมสุขภาพ (วัดสัปปายะ) หรือวัดประชารัฐสร้างสุข และกองทุนสุขภาพพระสงฆ์ของอำเภออีกด้วยครับ โดยร่วมกับ พชอ. ขับเคลื่อนแผนงานนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพพระสงฆ์ ปี 2563-2565
 
   พลังบวรที่เชียงรายนี่เข้มแข็งสุดๆจริงๆครับ ฉบับหน้าผมจะพาไปเยี่ยมพื้นที่ไหน รอติดตามกันนะครับ