ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชาวตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมพลังทั้งตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหนองกรด ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หนุนชาวบ้านหนองกรดการ์ดไม่ตก และยังดูแลปากท้องพี่น้องหลังภัยโควิด-19

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ เรื่องเล่าฉบับนี้นาย “สุชน” จะพาไปเยี่ยมเมืองปากน้ำโพ เมืองต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ประตูสู่ภาคเหนือกันอีกครั้ง คราวนี้เราไปกันที่ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ครับ
 
   พี่ระเบียบ ดวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต. หนองกรด เล่าให้ผมฟังว่า คนหนองกรดรับมือภัยโรคโควิด-19 โดยการจัดตั้ง ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลหนองกรด ขึ้นที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองกรด มี นายก อบต. นายฉลอง จำนงค์ เป็นประธาน ศูนย์ฯ นี้
เป็นกลไกหลักในการทำงานที่มีผู้คนร่วมทำงานจำนวนมาก อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. 2 แห่ง ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน ประธาน อสม. ในเขตสถานบริการทั้ง 3 แห่ง ปลัด อบต. และ ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต. เป็นคณะทำงาน

 
   พี่ระเบียบ ย้อนให้ฟังว่าเมื่อ พี่วิสุทธิ บุญญะโสภิต รอง ผอ.สปสช. เขต 3 และเป็นประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ ได้พาทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทีมสร้างเสริมสุขภาพคนนครสวรรค์ และ พี่อภิชาติ พึ่งทอง สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน มานั่งคุยปรึกษาหารือกันเรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนกับแกนนำและจิตอาสาในพื้นที่ และได้แนะนำถึงเครื่องมือที่ชื่อว่า “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” ซึ่งแกนนำจากตำบลหนองกรดฟังแล้วก็เกิดความสนใจและเห็นพ้องกันว่าจะนำแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ ไปลองออกแบบ ยกร่างเพื่อใช้เป็นข้อตกลงหรือกติกาในการป้องกัน ช่วยเหลือ และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ให้คนในตำบลปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤติโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน
 
   เมื่อแกนนำกลับฐานที่มั่น จึงเริ่มชักชวนคณะกรรมการสุขภาพตำบลหนองกรดที่มีอยู่ 18 คน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อสม. เจ้าหน้าที่ ตัวแทนพี่น้องในตำบล มาช่วยกันยกร่างธรรมนูญฯ ให้ได้ร่างกติกาที่เป็นแนวปฏิบัติชุมชน และยังบูรณาการกองทุนสุขภาพตำบลและกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
เฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 และได้นำร่างธรรมนูญฯไปรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในตำบล โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไปช่วยชี้แจงทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงแนวปฏิบัติร่วมในการรับมือภัยโควิด-19 จนได้รับความเห็นชอบจากคนทั้งตำบล และประกาศใช้ “ธรรมนูญตำบลหนองกรดว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

 
   หลังการประกาศใช้ การขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ก็เดินหน้าทันที โดยได้เสียงใส ๆ ของ คุณครูแสงดาว บัวขาว ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองกรด รับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธรรมนูญฯ ผ่านหอกระจายข่าว สื่อสารสร้างความเข้าใจกับชาวตำบลหนองกรด และผู้นำหมู่บ้านทุกแห่งก็ช่วยกันสื่อสารไปอย่างทั่วถึง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างพลังขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ไปทั้งตำบลเลยครับ
 
   ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคฯ ที่เป็นแกนนำตั้งแต่การจัดทำธรรมนูญฯ ยังได้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ บูรณาการความร่วมมือในพื้นที่ และนำข้อปฏิบัติในธรรมนูญฯ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกรด ได้สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันโรคเพื่อการปฏิบัติงานของ รพ.สต. และ อสม. เช่น เครื่องตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือ ปรอทวัดไข้
อย่างดียิ่งด้วย

 
   ปัจจุบันแม้สถานการณ์ระบาดจะเริ่มเบาบางลงแล้ว แต่คนหนองกรดก็ยังการ์ดไม่ตก คงยึดถือปฏิบัติตามมาตรการในธรรมนูญฯ กันอย่างเข้มแข็ง ทั้งการคัดกรองวัดไข้ในงานบุญ ตลาดนัด และสถานที่ต่าง ๆ การจัดการมาตรการป้องกันควบคุมโรคในช่วงเปิดเทอมของโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง และศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง
ของตำบล โดยให้ความรู้เรื่องโรค เน้นการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากาก จัดอ่างล้างมือ ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียน ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย โดยมีพี่ๆ อสม.เป็นกำลังสำคัญ

 
   สำหรับมาตรการฟื้นฟูและช่วยเหลือนั้น นอกจากมาตรการภาครัฐแล้ว ยังมีภาคีที่ทำงานภาคสังคมอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น สภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปลูกผักอินทรีย์หลังโควิด-19 ตำบลละ 45,000 บาท ซึ่งทั้ง 80 ครัวเรือนในตำบลหนองกรด กำลังเตรียมงานเรื่องนี้กันอย่างคึกคักเลยครับ คนหนองกรดนอกจากการ์ดไม่ตกแล้ว ยังมองไกลถึงเรื่องปากท้องของพี่น้องด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ