รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังภาคี พลเมืองตื่นรู้ทั้งอำเภอ ใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างความร่วมมือ โดยใช้พลังทางสังคม ให้ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้หมู่บ้านเป็นฐานปฏิบัติการ และให้ประชาชนทุกคนเป็นศูนย์กลาง ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนเข้มแข็งครับ ฉบับนี้นาย “สุชน” ขอติดตาม พี่นุชชี่ ชญาดา เธียรวิบูล
ผู้ประสานงานพื้นที่ของ สช. ไปแอ่วเหนือที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ครับ ไปดูกันว่าคนสันป่าตองจะเตรียมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในวิถีชีวิตแบบ New Normal กันอย่างไร

 
    พี่นุชชี่ พาผมไปที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลยุหว่า ผู้คนคึกคักมากครับ ทราบว่าเขามาร่วมเวทีรวมพลังพลเมืองตื่นรู้เพื่อผู้สูงอายุสู้ภัย COVID-19 อำเภอสันป่าตอง กันครับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มาจากหลากหลายมากครับ ทั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ พชอ. สันป่าตอง ผู้แทนจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมถึงผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอำเภอสันป่าตอง และยังได้รับเมตตาจากฝ่ายพระสงฆ์ โดยมีพระครูอุเทนปัญญารังษี ประธานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสว.) อำเภอสันป่าตอง และ พระใบฎีกาธนาธิป โสภณปญฺโญ เลขานุการพระ อสว. นำพาพระคิลานุปัฏฐาก พระ อสว. พระนักพัฒนา พระนักสื่อสารในอำเภอ มาร่วมด้วย รวมถึงชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรม อปท. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2563 และกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่
 
    โจทย์ของเหล่าผู้ตื่นตัวและไม่นิ่งดูดายต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่มาของการรวมตัวปรึกษาหารือกันในวันนี้ คือ การร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการสร้างกลไกการทำงานระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นสัญญาใจว่าเราจะจับมือดูแลผู้เฒ่าผู้แก่และผู้ด้อยโอกาสในอำเภอสันป่าตองไปด้วยกันครับ
 
   หลังจาก นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภออาวุโส ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสันป่าตอง
ให้เป็นประธานเปิดงานแล้ว คุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้นำเสนอแนวคิดของการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิค-19” เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นให้ผู้เข้าร่วมได้คิดถึง
แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและหนุนเสริมกลไกการทำงานในพื้นที่ ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีเสวนา “บทบาทองค์กรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดยคุณมานพ สายไฮคำ สสอ. คุณวาสนา
ทานะโป่ง ผู้อำนวยการ กศน. และ นายกฯ เทียมทัน ปัญญา ประธานชมรม อปท. อำเภอสันป่าตอง

 
   ไฮไลต์ของเวทีอยู่ที่ช่วงท้ายซึ่งผู้แทนจากทั้ง 11 ตำบลของอำเภอสันป่าตอง ได้ร่วมกันออกแบบ
แนวทางการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของแต่ตำบล และให้ข้อเสนอต่อการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบ New Normal โดยมีเจ้าหน้าที่ กศน. และ รพ.สต. เป็นทีมพี่เลี้ยง ผมสัมผัสได้ถึงพลังและความตื่นตัวจากการหารือระดมความคิดของผู้เข้าร่วมอย่างมากเลยครับ

 
   สาระสำคัญของเวทีวันนี้คือ ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ภาคีอำเภอสันป่าตองจะใช้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยใช้ พลังทางสังคม ให้ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้หมู่บ้านเป็นฐานปฏิบัติการ และให้ประชาชนทุกคนเป็นศูนย์ลาง ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ ความตื่นตระหนก ตื่นกลัว รวมไปถึงการรับมือกับการระบาดของโรค
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ

 
   ที่สำคัญ คือ การสร้างมาตรการชุมชนผ่านธรรมนูญชุมชน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลชุมชนท้องถิ่น การกำหนดแผนการทำงานเชิงรุก โดยให้พื้นที่ธรรมนูญว่าด้วยการพัฒนาระบบสุขภาวะ อบต.
บ้านกลาง เป็นตัวอย่างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเตรียมระบบรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ พร้อมวางภาพฝันที่จะต่อยอดขยายดอกผลเป็นธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุระดับอำเภอต่อไป

 
   หลังจากผ่านพ้นเวทีฯ นี้ ไปไม่กี่วัน ความคึกคักก็เริ่มขึ้นเลยครับ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อำเภอสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ในโครงการพัฒนาทักษะชีวิตพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค และการผลิตเจลล้างมือ แก่ผู้สูงอายุและแกนนำ อสม.ระดับตำบลทุกตำบลในอำเภอสันป่าตอง ตำบลละ 25 คน ทั้งนี้โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กศน. อำเภอสันป่าตอง และยังคงมีอีกหลายกิจกรรมตามมาอย่างแน่นอน “คนสันป่าตอง ไม่ทิ้งกัน” จริง ๆ เลยครับ ไว้ผมจะไปติดตามผลสำเร็จมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับ