กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

ชาวตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แรงหนุนจาก กขป. เขต 10 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกาศขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลช่องเม็ก ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19 การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนเข้มแข็งครับ ฉบับนี้ “สุชน” ขอไปเยือนถิ่นอีสานที่อุบลราชธานี จังหวัดที่สามารถนำเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไปปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นแก่คนในพื้นที่มายาวนาน และในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านหลากหลายพื้นที่ได้สร้างความร่วมมือร่วมใจผ่านเครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” จนก่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชนในหลายพื้นที่ ซึ่งผมได้เคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วนะครับ
 
   นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 10 เล่าให้ผมฟังถึงเหตุผลที่ควรเลือกใช้ ธรรมนูญสุขภาพในการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าธรรมนูญฯเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงหมู่บ้าน เพื่อกำหนดกติกาของชุมชนในการดูแลป้องกันตัวเอง สามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย งดเว้นกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน กำหนดมาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อพบสิ่งผิดปกติ จัดระบบการกักตัว ไปจนถึงการให้ รพ.สต. ตรวจสอบติดตามหรือส่งตัวไปยังจังหวัดในกรณีที่มีการพบเชื้อ เรียกได้ว่า เป็นการกำหนดข้อตกลงร่วมหรือมาตรการทางสังคมของพื้นที่
เพื่อช่วยรัฐในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 นั่นเองครับ

 
   กขป.เขต 10 จึงได้เป็นแกนนำจัดกระบวนการสานพลัง หลอมรวมการทำงาน โดยให้หน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ปรับแผนการทำงานให้มีความสอดคล้องกัน โดยใช้ ธรรมนูญสุขภาพ เป็นตัวยึดโยงการทำงานร่วม
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อสู้ภัย
โควิด-19 ใน 10 อำเภอ คือ พิบูลมังสาหาร โขงเจียม สำโรง วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เขื่องใน ตระการพืชผล เขมราฐ เดชอุดม และสิรินธร ภาคีหลาgกหลายภาคส่วนที่จับมือร่วมกันสนับสนุนการทำงานครั้งนี้ ได้แก่ แกนสมัชชาสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ที่มี “กองทุนสุขภาพตำบล” วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเครือข่ายของการทำงานมากมายในทุกระดับตำบล หมู่บ้านครับ

 
   เปิดตัวล่าสุด คือที่อำเภอสิรินธร โดย พี่ไชยา พรหมเกษ สสอ. สิรินธร ได้เป็นแกนจัดกระบวนการยกร่างธรรมนูญสุขภาพอำเภอ และวางแผนขับเคลื่อนระดับตำบล โดยมีคณะทำงานแต่ละตำบลนำร่างธรรมนูญสุขภาพอำเภอที่ยกร่างขึ้นนี้ ไปทำประชาพิจารณ์เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละตำบลต่อไป
 
   ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เป็นตำบลล่าสุดที่ได้มีการลงนามและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลช่องเม็ก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งขับเคลื่อนทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านเลยครับ โดยมี 3 มาตรการสำคัญ คือ มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2563 มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมี นายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอประจำตำบล
ช่องเม็ก ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน สสจ. อุบลราชธานี ประธาน อสม. จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคประชาชน นายกเทศมนตรีเทศบาลช่องเม็ก กำนันตำบลช่องเม็ก ผอ. รพ.สต. ช่องเม็ก ผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลช่องเม็ก 13 หมู่บ้าน 1 ชุมชน และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกันลงนามความร่วมมือกันครับ

 
   ตำบลช่องเม็ก เป็นอีกตัวอย่างดีดีของการตื่นตัวและรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม และประชาชน ที่มาร่วมกันบูรณาการทั้งงบประมาณและแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ควบคู่กับการขับเคลื่อนประเด็นที่ตำบลให้ความสำคัญที่มุ่งสู่วิถีปกติใหม่ของคนที่นี่ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ