ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ชาวตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ต้นทุนดีจาก “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” โดยกลไกผู้สูงอายุที่เข้มแข็งรวมพลังกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ หนุนช่วยการเฝ้าระวังและรับมือกับโควิด-19 รวมถึงช่วยฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ และจิตใจ ให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนตามแนวคิด “ผู้สูงวัยทรงคุณค่า ช่วยพัฒนาสังคม”

   สวัสดีครับ ชาวชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ วันนี้ผมขอนำเรื่องราวดี ๆ ที่เปี่ยมด้วยพลังชุมชน โดยมีคนสูงวัยถือธงนำและชุมชนร่วมหนุนช่วยที่ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
 
   พี่ถนอมชัย บุญมาคลี่ นักวิชาการสาธารณสุข แห่ง รพ.สต. บ้านบางมะฝ่อ และกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เล่าให้ฟังถึงความเข้มแข็งของชุมชนบางมะฝ่อที่สู้ภัยโควิด-19ได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยมีต้นทุนดีจากการมี “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2561 มีรายละเอียดที่แสดงถึงเป้าหมาย ความคาดหวัง ข้อตกลง กติการ่วมกันของประชาชนในตำบลบางมะฝ่อที่อยากเห็น อยากเป็น อยากมี อันจะนำไปสู่ความมีสุขภาวะของประชาชนในตำบล โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ
 
   ทีมงานที่ พี่ถนอมชัย บอกว่าต้องปรบมือให้ก็คือ “ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ” ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นแหล่งสะสมความดี ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูคนดี ปกป้องผู้คนในตำบลบางมะฝ่อให้ห่างไกลจากหนทางแห่งความเสื่อมของชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ มุ่งสู่การเป็นตำบลน่าอยู่ ตำบลแห่งความสุข มีการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ “ชาวบางมะฝ่อ เหล่าก่อคนดี วิถีพอเพียง ลือเลื่องภูมิปัญญา” และยังมีคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามแนวทางประชาธิปไตยชุมชนให้เป็นไปตามธรรมนูญฯ
 
   เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ประชิดติดชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ฝ่ายปกครองท้องที่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงานในพื้นที่ เครือข่ายข้าราชการบำนาญ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว จึงก้าวเข้ามาเป็นพลังสำคัญหนุนช่วยชุมชนเพื่อจัดการในเรื่องของการเฝ้าระวังและรับมือกับโควิด-19 ครั้งนี้
 
   ชาวบางมะฝ่อให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์โรคระบาดเป็นพิเศษ โดยมี ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุอำเภอโกรกพระ ที่มี อดีตนายอำเภอบุญมา อินทรภาษี เป็นประธาน มีชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ และ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองแก่กลุ่มผู้สูงอายุ และยังสามารถเรียกขวัญกำลังใจของคนในชุมชน ช่วยฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ และจิตใจ โดยเปรียบเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนตามแนวคิด “ผู้สูงวัยทรงคุณค่า ช่วยพัฒนาสังคม” อีกด้วย จึงเรียกได้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่มีบทบาทสูงอย่างมากในชุมชนนี้ครับ
 
   นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังมีท้องถิ่น ท้องที่ เหล่าพี่ ๆ อสม. และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งภาคเอกชนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันเต็มที่ โดยมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ทุกอำเภอมีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ให้ปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าหน่วย และ ผอ.รพ.สต. เป็นเลขานุการ ซึ่งผู้อำนวยการเบญจา โพธิ์ทอง ผอ.รพ.สต. บ้านบางมะฝ่อ ได้จัดตั้งศูนย์โควิด-19 ตำบลบางมะฝ่อขึ้นใน รพ.สต. เหล่าชุมชนคนเข้มแข็งที่นี่เขามีการหาข้อมูล สื่อสาร และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด โดยจะทราบล่วงหน้าและมีการเตรียมพร้อมอย่างดีเลยครับ เพื่อออกมาตรการรับมือกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเป็นกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางของกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังคัดกรองตามมาตรการของกรมควบคุมโรคในทุกจุดเสี่ยง โดยภาคเอกชนช่วยสนับสนุนงบประมาณอย่างดี ทั้งการจัดหาเจลล้างมือ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องเทอร์โมสแกน อินฟาเรด ฯลฯ
 
   นอกจากนี้ ยังได้นำงบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของ สปสช. มาใช้ประโยชน์ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ นายสมยศ เกิดนิยม เป็นประธานเรียกประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
 
   จากวิกฤติครั้งนี้ ชาวบางมะฝ่อค้นพบว่า ความร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่าย และการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยไม่มีเกี่ยงกัน ช่วยเป็นด่านป้องกันชุมชนได้อย่างดีตั้งแต่ระยะควบคุมเฝ้าระวังโรคจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาด้านต่าง ๆ ดังนั้น ในอนาคตไม่ว่าจะเผชิญกับวิกฤติใด ๆ ชุมชนบางมะฝ่อก็ไม่กลัวแล้วครับ เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งสุดๆ ไปเลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ