ความร่วมมือ การหนุนเสริมให้ชุมชนจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเอง

วีดิทัศน์เนื่องใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการทำงานร่วมกันในการบูรณาการ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในนาม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริษัทบัณฑิตเซ็นเตอร์ (วันที่ 24 กันยายน 2564)

ความร่วมมือ การหนุนเสริมให้ชุมชนจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเอง