ตรวจเชิงรุก

ศูนย์พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน ที่พักพิงผู้ป่วยโควิด19 แห่งใหม่ เน้นการตรวจเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อให้ไว ดูแลให้ทัน ป้องกันควบคุมโรคให้ดี”

ศูนย์พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำ

ชุมชนแสมดำได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม การเคหะแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเปิดศูนย์พักพิง พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน รับรองผู้ป่วยโควิด 19