Community Isolation

การมีสวนร่วมของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อการ "ผนึกกำลังกันเพื่อเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19"

ผนึกกำลังกันเพื่อเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

ในนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00-14.30 น. 

สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ

สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย

ส่องต้นแบบการจัดการโควิดระดับพื้นที่‘นครปฐมโมเดล’ กับการจัดตั้ง Community Isolation Complex

ส่องต้นแบบการจัดการโควิดระดับพื้นที่ นครปฐมโมเดล

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าวันละ 1.5 หมื่นราย กำลังสั่นคลอนระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่หน่วยบริการ-โรงพยาบาลต่างตกอยู่ในสภาวะตึงมือ-เกินขีดความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์การระบาดไหว นั่นทำให้ปรากฏภาพการดิ้นรนเอาตัวรอด-การลำเลียงผู้ป่วยจาก กทม. กลับไปรักษาตัวในต่างจังหวัด หรือตามภูมิลำเนา

ภาคประชาชนหนุนตั้ง Community Isolation ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย ‘สมัชชาสุขภาพจังหวัด’ จ่อขยาย ‘นครปฐมโมเดล’ ต้นแบบรับมือโควิด -19 ในพื้นที่

ภาคประชาชนหนุนตั้ง Community Isolation

สช.ห่วงสถานการณ์โควิด-19 สั่นคลอนระบบบริการ หนุนภาคประชาชนหนุนช่วยจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation ทั่วประเทศ จ่อใช้กลไกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ “นพ.ประทีป” ระบุ เตรียมขยาย “นครปฐมโมเดล” ต้นแบบการสานพลังทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดสู้วิกฤตสุขภาพ