บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู

คนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดรูปธรรมการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง เตรียมพร้อมความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โรคระบาด ปรับจาก “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” อิ่มท้องพร้อมอิ่มใจ ไร้โควิด-19 ทั้งตำบล

   สวัสดีครับ ชาวชุมชนคนเข้มแข็ง ฉบับนี้ ผม “นายสุชน” จะพาทุกท่านไปเยือน “เมืองละโว้” หรือจังหวัดลพบุรี กันบ้างครับ ที่นี่ทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรีได้ทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาอย่างยาวนานมากแล้วครับ
 
   เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยการนำของ อาจารย์กาสัก เต๊ะขันหมาก และพี่จุฑาพร พันธุ์วัฒนา ก็ได้นำแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไปจัดทำโครงการ สานพลังพลเมือง ตื่นรู้สู้ภัย Covid-19: ด้านความมั่นคงทางอาหาร อุบัติภัยโรคระบาด โดยดำเนินงานครอบคลุมถึง 5 ระดับเลยครับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับกลุ่มวัฒนธรรม ได้แก่กลุ่มชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. ระดับตำบล ระดับอำเภอ จนถึงระดับจังหวัด
 
   วันนี้ ผมพาไปดูรูปธรรมการขับเคลื่อนงานในระดับตำบลที่ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี ก่อนนะครับ
 
   ตำบลโก่งธนูเป็นโมเดลต้นแบบตำบลเข้มแข็งมาก่อน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู บรรหาญ เนาวรัตน์ เป็นแกนนำและยังเป็นกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรีอยู่ด้วย นายกฯ บรรหาญ ได้ใช้กรอบของเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ โดยอบต.โก่งธนูและภาคี ในชุมชนได้ร่วมกันประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 แล้วครับ
 
   โครงการแรก ๆ ที่ขับเคลื่อน คือ “ธนาคารขยะประชารัฐ อบต.โก่งธนู” ใช้การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่เป็นเรื่องนำ แล้วตามด้วยการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกัน จนทำให้เกิดผลที่เห็นเป็นรูปธรรม นั่นคือ สามารถแก้ปัญหาขยะในชุมชน และยังส่งผลให้ปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลงไปด้วย ทำหนึ่งได้ผลสอง สุดยอดไปเลยครับ
 
   ในปีนี้ อบต. โก่งธนูขยับมาทำเรื่อง “อาหารปลอดภัย” ซึ่งสอดประสานไปกับประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร ที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรีปักหมุดให้เป็นประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องอาหารปลอดภัยและผักอินทรีย์ ทั้งนี้ ตำบลโก่งธนูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เข้าร่วมโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยในเบื้องต้นได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดภัยไว้กินเอง น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
   เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อบต.โก่งธนูได้ปรับการดำเนินงานเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 เพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพแล้ว ชาวโก่งธนูยังคิดไกลไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาหารของชุมชน โดยต่อยอดจากโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปสู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน ด้วยการนำพืชผักที่ปลูกอย่างปลอดภัยในโครงการมาห่อหุ้มด้วยวัสดุธรรมชาติ และขายราคาถูกให้กับพี่น้องในชุมชน
 
   ผมว่า คนที่นี่เขาเก่งและเข้มแข็งมากจริงๆครับ ทั้งเชื่อมประเด็นจากจังหวัดมาทำงานในตำบลจนเกิดรูปธรรม และต่อยอดขยายผลเป็นมาตรการช่วยเหลือแบ่งปันกันของชุมชน เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ยกนิ้วให้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147