เรื่องเล่าพลังชุมชน

จากกลุ่มออมสัจจะเพื่อชีวิตมั่นคง กองทุนสวัสดิการวันละบาท สู่คุณภาพชีวิตชุมชนวังทองหลางยั่งยืน

จากกลุ่มออมสัจจะเพื่อชีวิตมั่นคง กองทุนสวัสดิการวันละบาท สู่คุณภาพชีวิตชุมชนวังทองหลางยั่งยืน

น้องในชุมชนเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นำฐานทุนชุมชนที่ร่วมกันดำเนินการมานานหลายปี ทั้งกองทุนกลุ่มออมสัจจะเพื่อชีวิตมั่นคง และกองทุนสวัสดิการวันละบาทมาพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมรับมือสู้ภัยโควิด-19 เตรียมต่อยอดสู่สวัสดิการชุมชนและกองทุนอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติในอนาคต

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ชาวตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ต้นทุนดีจาก “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” โดยกลไกผู้สูงอายุที่เข้มแข็งรวมพลังกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ หนุนช่วยการเฝ้าระวังและรับมือกับโควิด-19 รวมถึงช่วยฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ และจิตใจ ให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนตามแนวคิด “ผู้สูงวัยทรงคุณค่า ช่วยพัฒนาสังคม”

พชอ. กลไกหลัก สสจ. กลไกประสานทุกความร่วมมือ สู่ชัยชนะที่กาญจนบุรี

พชอ. กลไกหลัก สสจ. กลไกประสานทุกความร่วมมือ สู่ชัยชนะที่กาญจนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาญจนบุรี ชวนแกนนำทุกภาคส่วน ทั้ง พชอ. ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. และ ภาคประชาชน จาก 14 อำเภอ ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนมาตรการชุมชนสู้ภัยโควิด-19 พบบทเรียนสำคัญคือ ความสำเร็จและชัยชนะจากวิกฤตินี้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ชุมชนบางบอนรวมใจ พัฒนาสุขภาวะแบบไม่แบ่งแยก

ชุมชนบางบอนรวมใจ พัฒนาสุขภาวะแบบไม่แบ่งแยก

ชาวชุมชนบางบอนรวมใจ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะคนบางบอน ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 และจัดมาตรการเยียวยาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชุมชน โดยไม่แบ่งแยกกลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมต่อยอดยกระดับเป็นธรรมนูญสุขภาพระดับเขต เพื่อสุขภาวะและสังคมดี

กทม. 60 ชุมชนใน 10 เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-19 มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพเขต

กทม. 60 ชุมชนใน 10 เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-19 มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพเขต

พี่น้องแกนนำจากกว่า 60 ชุมชน ในพื้นที่ 10 เขตของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จ จากการขับเคลื่อนมาตรการชุมชนสู้ภัยโควิด-19 นำบทเรียนที่ได้ไปออกแบบและวางแผน ยกระดับสู่ธรรมนูญสุขภาพระดับเขตพื้นที่ จำนวน 12 เขต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคน กทม.

พิจิตรผนึกพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน

พิจิตรผนึกพลัง “บวร” ร่วมใจ สร้างสังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน

ชาวจังหวัดพิจิตรรวมตัวผนึกพลัง “บวร” นำทุนจากการทำงานพัฒนาอย่างยาวนาน มาร่วมกันสร้าง สังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายผู้สูงอายุพิจิตรสุขภาพดี ทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ชาวโคราช รวมพลัง ก้าวสู่ชีวิตปกติใหม่ สู้ภัยโควิด-19

ชาวโคราช รวมพลัง ก้าวสู่ชีวิตปกติใหม่ สู้ภัยโควิด-19

เครือข่ายภาคีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา มีฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด 3 ประเด็น เสนอเป็นแนวทางขับเคลื่อนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชน และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ หลังวิกฤติโควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบข้อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 32 อำเภอทั่วจังหวัดไปพิจารณาใช้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

ชาวตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สร้างสัญญาใจคนทุกวัยในตำบล ด้วยการประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสายลำโพง เริ่มจากเล็ก ๆ ทำต่อเนื่องจนสำเร็จ แล้วค่อย ๆ ขยายผลเพื่อผู้สูงอายุทั้งตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี การันตีด้วยรางวัลและความภาคภูมิใจ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ

ปลูกผัก ปลูกคนเพื่อชุมชนมัสยิดบ้านบนเข้มแข็ง

ปลูกผัก ปลูกคนเพื่อชุมชนมัสยิดบ้านบนเข้มแข็ง

ชุมชนมัสยิดบ้านบน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา รวมพลังความโดดเด่นที่แตกต่าง ในวิถีพหุวัฒนธรรม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ สร้างสวนแบ่งปันชุมชนมัสยิดบ้านบน เกื้อกูล เอื้ออาทร เยียวยาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผัก ปลูกคนเพื่อชุมชนมัสยิดบ้านบนเข้มแข็ง เพราะ “สงขลาดูแลกัน”

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข”

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข”

ชาวอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ความกล้า ก้าวข้ามความกลัวและลงมือทำ โดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองหนุนจนเกิดธรรมนูญสุขภาพอำเภอ สานพลังเป็นเนื้อเดียวกัน ขยายดอกผล มุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ คือ เขื่องในเมืองแห่งความสุข