พชอ.

พชอ. กลไกหลัก สสจ. กลไกประสานทุกความร่วมมือ สู่ชัยชนะที่กาญจนบุรี

พชอ. กลไกหลัก สสจ. กลไกประสานทุกความร่วมมือ สู่ชัยชนะที่กาญจนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาญจนบุรี ชวนแกนนำทุกภาคส่วน ทั้ง พชอ. ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. และ ภาคประชาชน จาก 14 อำเภอ ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนมาตรการชุมชนสู้ภัยโควิด-19 พบบทเรียนสำคัญคือ ความสำเร็จและชัยชนะจากวิกฤตินี้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

ชาวตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แรงหนุนจาก กขป. เขต 10 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกาศขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลช่องเม็ก ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19 การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 หนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคจากโควิด 19

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 สานพลังระดับเขต สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคโควิด 19
ร่วมกันออกแบบมาตรการชุมชนให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจครัวเรือน
วิถีชีวิต และสังคม ปลอดโรคไร้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยอย่างน้อย 14 วัน