ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง จุดประกายรวมพลังสู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เขต 10

ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง จุดประกายรวมพลังสู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เขต 10

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกของจังหวัดที่เป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมของชุมชนเพื่อสู้ภัยโควิด 19 เป็นการเฉพาะ ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาโพธิ์กลางมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การยกร่าง เพื่อให้คนในชุมชนยอมรับเป็นกติกาและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทันที อีกทั้งยังจุดประกายให้เกิดแนวคิดขยายงานไปสู่ตำบล อำเภอ และจังหวัดในพื้นที่เขต 10

สวัสดีครับทุกท่าน ผม นายสุชน อยากจะบอกว่า ผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยและได้อยู่ในเมืองไทย ประเทศเรานี้ช่างมีเรื่องราวดีดีของชุมชนในรูปแบบต่างๆ มากมายจริง ๆ และความสำเร็จอยู่ที่ชุมชนล้วนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านวิกฤติโควิด 19 นี้ไปได้ด้วยกัน วันนี้ ผมก็มีเรื่องราวดีดีจากอีกหนึ่งพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับ...
ผมขอนำทุกท่านมาเมือบ้านเฮาชาวอีสานกันอีกรอบเด้อครับ โดยจะขอพาไปที่ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม สุดเขตตะวันออกของประเทศไทย... เพราะที่นี่เขามี “ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง” ซึ่งเป็นธรรมนูญสุขภาพที่ว่าด้วยเรื่องโควิด19โดยเฉพาะ
แม้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลมายาวนาน เริ่มตั้งแต่ ปี 2558 และปัจจุบันมีธรรมนูญสุขภาพตำบลแล้วมากกว่า 20 แห่ง แต่ก็เพิ่งจะมีธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยโควิด19 ฉบับแรกที่นาโพธิ์กลางนี่ล่ะครับ
สำหรับตำบลนาโพธิ์กลางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แกนนำชุมชนเองให้ความสนใจติดตามเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพมาพอสมควร ทั้ง ท่านพระครูโพธิเขตวรคุณ เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม นายก อบต. ภิญโญ บุญยงค์ นางดวงใจ พูลงาม ผอ.รพสต.นาโพธิ์ใต้ นายอุทัย นิปัจการสุนทร สสอ.โขงเจียม ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ ผอ.รร.บ้านทุ่งนาเมือง และคณะทำงานสู้ภัยโควิดของชุมชน โดยเมื่อทราบว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 1 คนกลับมาจากสนามมวยลุมพินี แกนนำจึงตื่นตัวและตระหนักว่าชุมชนต้องเตรียมการรับมือกับโรคโควิด19ที่มาใกล้ตัวมากขึ้นแล้ว
แกนนำชุมชนจึงเห็นโอกาสที่จะนำกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพมาใช้ โดยได้จัดตั้งสำนักงานธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง และนายอำเภอโขงเจียมได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง เพื่อทำหน้าที่จัดทำธรรมนูญตำบลโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตั้งแต่ยกร่างและจัดกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ จนในที่สุดก็ได้ประกาศใช้ “ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2563” ขึ้น เพื่อเป็นกติกาข้อตกลงร่วมให้คนในชุมชนถือปฏิบัติ โดยมีการประชุมและกล่าวคำประกาศธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลางร่วมกันเมื่อวันที่ 10 เมษายน และ นายก อบต. ได้ลงนามในประกาศธรรมนูญตำบลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานี้เอง มีเนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรการป้องกันควบคุมโควิด19 เช่น มาตรการเว้นระยะห่างในการติดต่อพบเจอกันของคนในชุมชน มาตรการจัดบริการของร้านอาหาร การขออนุญาตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าหรือออกตำบลในกรณีเข้ามาขายของในพื้นที่ การรายงานตัวต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยมี อสม. เป็นกลุ่มมดงานที่ให้การสนับสนุนคอยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
หลังจากนั้น ผู้แทนองค์กรภาคีหลายหน่วยงานในอุบลราชธานีได้มีการประชุมออนไลน์ ทั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี สสจ. สสอ. มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาสังคมจังหวัด สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี สภาองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสช. เพื่อปรึกษาหารือการขยายรูปธรรมงานที่ตำบลนาโพธิ์กลางออกไป จนในที่สุดก็เกิดโครงการ “รวมพลังภาคีเครือข่ายสมัชชาพลเมืองต่อสู้โควิด 19 ในพื้นที่เขต 10” ขึ้น ขณะนี้ตำบลและอำเภอต่าง ๆ ในอุบลราชธานีกำลังเดินหน้าต่อเพื่อหนุนเสริม เชื่อมโยง ขยายผลให้เกิดการขับเคลื่อนสู้ภัยโควิด 19 อย่างมีพลังและเกิดรูปธรรมในระดับจังหวัดต่อไปครับ
น่าติดตามว่าการขยายผลจากตำบลสู่อำเภอ จังหวัด และเขตจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับ ไว้ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ธรรมนูญตำบลสู้โควิด19 นาโพธิ์กลาง : รายการมุมมองของเจิมศักดิ์ ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค.63