ภาคเหนือ

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” จังหวัดลำพูน ก่อเกิดจากการขับเคลื่อนเกษตรอาหารปลอดภัยด้วยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ และความรู้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพเกษตรอินทรีย์ และก้าวไปสู่นวัตกรรมชุมชนสู้ภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ที่ได้กำไรทั้งคนทำ คนขายและคนซื้อ

“ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้"

ชาวตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยไคร้ พ.ศ. 2562:
คุณภาพชีวิตดี 9 วิถีพอเพียง” เป็นหลักนำสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิดร่วมทำนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และต่อยอดปรับประยุกต์เป็นมาตรการทางสังคม เพื่อรวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19