สมัชชาสุขภาพ

รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

รวมพลังตื่นรู้ ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง สู้ภัยโควิด-19

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังภาคี พลเมืองตื่นรู้ทั้งอำเภอ ใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างความร่วมมือ โดยใช้พลังทางสังคม ให้ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้หมู่บ้านเป็นฐานปฏิบัติการ และให้ประชาชนทุกคนเป็นศูนย์กลาง ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ดูแลแม่อุ้ย ป้ออุ้ยเมืองเชียงฮาย ปลอดภัยจากโควิด-19

ดูแลแม่อุ้ย ป้ออุ้ยเมืองเชียงฮาย ปลอดภัยจากโควิด-19

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย เคลื่อนงานตามเป้าหมายจัดทำธรรมนูญชีวิต 3 กลุ่มคนเปราะบางให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ในภาวะNew Normal ขยายงานธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฯ ปรับมาตรการ ข้อกำหนดทางสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรมข้อปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย

“กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” จังหวัดลำพูน ก่อเกิดจากการขับเคลื่อนเกษตรอาหารปลอดภัยด้วยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ และความรู้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพเกษตรอินทรีย์ และก้าวไปสู่นวัตกรรมชุมชนสู้ภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ที่ได้กำไรทั้งคนทำ คนขายและคนซื้อ