สู้ภัยโควิด

สช.ผนึกโตโยต้า ไทยแคร์ ช่วยผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน

ช่วยผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) บริษัท โตโยต้านครปฐม เครือข่ายไทยแคร์ และภาคีเครือข่ายผนึกกำลังเสริมทัพสนับสนุน โครงการ “พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด 19” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ในการขนย้ายผู้ป่วย โดยเฉพาะประชากรที่ตกหล่น คนชายขอบ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ตกค้างอยู่ตามบ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

ข้อแตกต่างระหว่าง State quarantine และ Alternative state quarantine

สธ.อธิบายข้อแตกต่างสถานกักตัวของรัฐ และสถานกักตัวทางเลือก เพื่อเฝ้าระวังโรคผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 14 วัน   พร้อมเช็กรายชื่อมีสถานที่ใดบ้างผ่านเว็บไซต์

การควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 แนวทางหนึ่งคือ การคัดกรองโรคจากผู้ที่เดินทางเขามาในประเทศ ซึ่งหากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย แม้จะไม่พบเชื้อแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังยังสถานที่กักตัวของรัฐ หรือ State quarantine เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีการตรวจเชื้อ หากพบก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า คืออะไร

นอกจากคำเรียกชื่อสายพันธ์ุของเชื้อโควิด-19 ที่เราเคยเห็นเรียกกันตามชื่อประเทศที่พบสายพันธุ์นั้นๆ ครั้งแรกแล้ว เรายังมีการเรียกชื่อสายพันธุ์ว่าอัลฟ่า เบต้า แกมมา และเดลต้า อีกด้วย

โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า คืออะไร
องค์การอนามัยโลก (WHO) เปลี่ยนชื่อในการเรียกสายพันธุ์โควิด-19 จากชื่อประเทศที่พบเชื้อโควิดครั้งแรก เป็นระบบตัวอักษรภาษากรีก เช่น อัลฟ่า เบต้า แกมมา และเดลต้า เพื่อลดการตีตราประเทศนั้นๆ

สช. จัดทำคู่มือ ‘แนวปฏิบัติชุมชน’ สู้ภัยโควิด-19 ‘ต้นแบบ’ รับมือวิกฤตชุมชนแออัดทั่วประเทศ

การจัดระบบดูแลสุขภาพในชุมชน สถานการณ์โควิด19

สช.จับมือภาคีเครือข่าย ถอดบทเรียนการจัดระบบควบคุม-ป้องกันโรค “ชุมชนคลองเตย-บ้านมั่นคงวังทองหลาง” สรุปเป็น “คู่มือแนวปฏิบัติชุมชนสู้ภัยโควิด-19” หวังเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนชุมชนจัดการตนเองตามบริบทของพื้นที่