ธรรมนูญตำบล

ธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง สู้ภัยโควิด-19 การ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน

ธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง สู้ภัยโควิด-19 การ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน

ชาวบ้านคลองช้าง หมู่ 12 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รวมพลังขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง หมู่ 12 ตำบลหัวดง ว่าด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2563 นำสู่การปฏิบัติแบบการ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน เป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่น และยกระดับทำงานวิจัยธรรมนูญชุมชนสู้ภัยโควิด-19

จากชันชีนาทอนสู่ชันชีสู้ภัยโควิด-19...เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข

จากชันชีนาทอนสู่ชันชีสู้ภัยโควิด-19...เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข

ชาวตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใช้กระบวนการ “ชันชี” หรือสัญญาใจ จัดการปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนมาตลอดหลายปี ต่อเนื่องสู่ “ชันชี” สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุข เพราะคนนาทอนไม่ทอดทิ้งกัน

เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

คนแม่กลอง สมุทรสงคราม สร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง เน้นดูแลสอดส่อง สร้างความตระหนัก ลดความตระหนก ใช้ธรรมนูญสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลเพื่อการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ธรรมนูญสุขภาพโคกคราม รวมใจหนึ่งเดียวชนะภัยโควิด-19

ชาวเทศบาลตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ฐานทุนจากธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลโคกคราม ต่อยอดความร่วมมือแบบน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มาเป็นธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลโคกครามว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2563 จนชนะภัยโควิด-19

ปาดังเบซาร์ สังคมพหุวัฒนธรรมแห่งการให้ สู้ภัยโควิด-19

ชุมชนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ พหุวัฒนธรรมเทศบาลปาดังเบซาร์ มาขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยการวางเครือข่ายทำงานแบบดาวกระจาย หา “ขาใหญ่” ประจำซอย และจัดระบบการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
โดยไม่ติดขัดในข้อปฏิบัติทางศาสนาและวัฒนธรรม

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

ชาวตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมสนับสนุนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องในพื้นที่

ธรรมนูญเขาไม้แก้ว ช่วยให้กินอิ่มนอนอุ่น ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เผชิญกับวิกฤตการณ์รอบด้านมาเนิ่นนาน แต่สู้ไม่ถอย คิดแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง จนพบทางออกด้วยการร่วมมือร่วมใจประยุกต์ใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ช่วยขับเคลื่อนจนก้าวพ้นวิกฤติต่าง ๆ มาได้ตลอด 6 ปี แม้ภัยโควิด-19 มา คนเขาไม้แก้วก็ยังกินอิ่มนอนอุ่น

คนเดชอุดมไม่ทิ้งกัน เกื้อกูลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานพลังทุกตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล ว่าด้วย การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมองไกลไปสู่การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพราะคนอุบลฯ ไม่ทิ้งกัน